LINQ to SQL cheat sheet

http://damieng.com/blog/2009/08/12/linq-to-sql-cheat-sheet